Iсторiя училища

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» створено у 1979 р. як базове технічне училище заводу радіотехнічної апаратури «Маяк». У 1984 році профтехучилище реорганізовано у середнє професійно-технічне училище № 19. У 2002 р. ПТУ № 19 реорганізоване у Вінницький професійний ліцей (наказ Міністерства освіти і науки України № 756 від 27.12.02 р.). У 2005 р. навчальний заклад стає державним професійно-технічним навчальним закладом «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» (наказ Міністерства освіти і науки України № 756 від 27.12.02 р.).

Сьогодні – це заклад ІІІ рівня атестації, у якому здійснюється підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітників з 13 інтегрованих професій. 25.10.2018 р. наказом №1622-л Міністерства освіти і науки України ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» видано ліцензію на впровадження передвищої освіти (галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології»).

Заклад загальнодержавної власності. Включений до Єдиного Державного реєстру підприємств і організацій (довідка № 1837 від 24.06.2003 р.). Має Державні акти на право постійного користування земельною ділянкою площею 1,9 га (серія ЯЯ №018953, від 15.01.2010 р.), свідоцтво на право власності на майновий комплекс (витяг з державного реєстру № 17372416 виданий 04.02.2014 р.).

Загальна потужність училища складає 1 тис. учнівських місць. Середньорічне використання потужності навчального закладу 85-92%.

На базі закладу створено Навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за професією «Швачка. Кравець. Закрійник» (наказ Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації від 13.02.2017 р. № 58), Регіональний багатопрофільний навчально-практичний центр сфери послуг (наказ Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації № 567 від 26.11.2018 р.), навчально-практичний центр сучасної професійної (професійно-технічної) освіти з підготовки кваліфікованих робітників із професій «Кухар», «Майстер ресторанного обслуговування» (28.12.2021 р.).

Функції освітнього закладу:

  • освітні – первинна професійна підготовка за професіями; надання повної загальної середньої освіти; надання передвищої освіти.
  • комерційні – стажування майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів освіти за галузевим спрямуванням; перепідготовка незайнятого населення; підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання; проведення тренінгових заходів, майстер-класів; залучення соціальних партнерів до підготовки робітничих кадрів через елементи дистанційної освіти; фандрайзинг через участь у грантових програмах, міжнародних проектах.

Візія навчального закладу – формування здорового та освіченого людського капіталу для створення конкурентоспроможної економіки міста, області, держави. Підготовка високоосвічених, національно свідомих, висококваліфікованих фахівців для практичної діяльності, здатних задовольняти особисті духовні і матеріальні потреби і потреби суспільства у забезпеченні сталого інноваційного розвитку.

Стратегічна мета діяльності закладу – новий тип закладу професійної освіти з орієнтацією на європейські стандарти.
Це передбачає: надання освітніх послуг за всіма видами професійної та фахової передвищої освіти, профільної середньої освіти, забезпечення здобуття кваліфікацій галузевого спрямування, що відповідають 3-5 рівням Національної рамки кваліфікацій.

The State Vocational and Technical Educational Institution «Vinnytsia High Vocational School of Public Service» was established in 1979 as a basic technical school of the Radio Equipment Plant «Mayak».

 In 1984, the Vocational Technical School was reorganized into Secondary Vocational Technical School 19.

 In 2002, Secondary Vocational Technical School 19 was reorganized into Vinnytsia Vocational Lyceum (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 756 of 12.27.2002).

In 2005, the Educational Institution became the State Vocational and Technical Educational Institution «Vinnytsia High Vocational School of Public Service» (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine №756 of 27.12.02).

It is an institution of the third level of attestation, which provides training, retraining, and advanced training of workers from 13 integrated professions now. On October 25, 2018, by order № 1622-l of the Ministry of Education and Science of Ukraine, the Vinnytsia High Vocational School of Public Service was issued a license for the implementation of pre-higher education (branch of knowledge 18 «Production and technologies», specialty 181 «Food technologies»).

Institution of state ownership. It was included in the Unified State Register of Enterprises and Organizations (certificate №1837 of 24.06.2003). It has State Acts for the right of permanent use of a land plot of 1.9 hectares (№ 018953 of 15.01.2010), a certificate of ownership of the property complex (extract from the state register № 17372416 issued on 04.02.2014).

The total capacity of the vocational school is 1,000 student  places. The average annual use of the capacity of an educational institution is 85-92%.

The Educational and Practical Center for training of qualified workers on the profession «Seamstress. Tailor. Cutter» (order of the Department of Education and Science of the Vinnytsia Regional State Administration dated 13.02.2017 № 58), Regional multidisciplinary Educational and Practical Center of Public Service (order of the Department of Education and Science of the Vinnytsia Regional State Administration № 567 of 26.11.2018), Educational and Practical Center of modern professional (vocational and technical) education for the training of qualified workers on the professions  «Cook», «Catering Master» (December 28, 2021) were created on the basis of the institution.